Nieuwsbrief fusie – december

dec 21, 2022 | Nieuws

Inleiding 

In deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot het fusieproces. Vrijdag 2 december hebben de commissies de leden bijgepraat over dat proces tijdens een informatieavond. Deze werd bezocht door 200 leden. Na afloop ontvingen wij positieve reacties over de avond. In deze nieuwsbrief zullen wij de belangrijkste onderwerpen van die avond vanuit iedere commissie verwoorden. 

Cultuur 

Iedereen in Renkum/Heelsum mag meedenken over de naam voor de nieuwe vereniging. Suggesties inclusief motivatie kunnen via een link op de websites worden ingediend. Daarna zullen door de commissie drie namen worden geselecteerd. Ook worden door de commissie drie clubtenues ontworpen die tijdens de nieuwjaarsrecepties worden gepresenteerd. Over zowel de naam als het clubtenue mogen de leden van de drie verenigingen één stem uitbrengen. Als de naam en het tenue bekend is zal er door een professioneel bureau een nieuw clublogo worden ontworpen. 

Voetbalzaken 

De fusievereniging wordt een zaterdagclub. De mogelijkheid voor recreatieteams om op zondag te voetballen wordt nog onderzocht. Er wordt voor het eerste elftal mannen en vrouwen een nieuwe trainer gezocht zonder historie bij één van de verenigingen. Dit is een bewuste keuze om vooral een nieuwe start te maken. De ambitie voor beide eerste elftallen is om in de 3e klasse te gaan voetballen, waarbij voor de mannen een doorgroei naar de 2e klasse mooi zou zijn en voor de vrouwen een stabiele 3e klasse. Alle jeugd uit Heelsum/Renkum lid bij de nieuwe vereniging is een mooie ambitie zodat het niveau omhoog kan. Plezier staat echter voorop bij de nieuwe club. 

Faciliteiten 

De gesprekken met de gemeente over de herinrichting van het sportpark verlopen erg constructief. Het bureau R.I.E.T. maakt in overleg met de commissie een programma van eisen en een kostenraming. Voor de besluitvorming over de fusie in de algemene ledenvergaderingen moet er een besluit liggen van de gemeenteraad dat dit de juiste richting is rondom dit proces. Als er een positief besluit wordt genomen over de fusie zullen er drie situaties ontstaan. De eerste is van het besluit tot fusie tot de oprichting van de nieuwe vereniging in juli 2023. Daarna de periode vanaf de oprichting tot aan de start herinrichting en vervolgens de periode van herinrichting/bouw en daarna. Een mooi vooruitzicht. 

Communicatie / PR 

In de missie van de nieuwe vereniging zullen de kernwaarden respectvol, voor iedereen plaats, persoonlijke aandacht, sportief presteren, gezelligheid en maatschappelijk betrokken worden opgenomen. De nieuwe vereniging zal gaan communiceren via een nieuwe website, maar ook via nieuwsbrieven, social media, (whats)app, een clubblad of glossy, tv-schermen in de kantine om zo vooral alle leden zo goed mogelijk van informatie te voorzien. Dat wordt opgenomen in een communicatieplan. Daarnaast maakt de commissie een wervingsplan voor nieuwe leden en vrijwilligers en een procedure voor aanmelding en introductie van nieuwe leden. 

Sponsoring 

Er hebben zich al bedrijven gemeld die de nieuwe vereniging graag willen sponsoren, een mooi vooruitzicht. Maar de huidige sponsoren worden zeker niet vergeten. Er is een inventarisatie gemaakt van deze groep met de contracten die daarbij horen. De huidige sponsoren zullen in het eerste kwartaal 2023 door de commissie worden benaderd. Er wordt verder een nieuw sponsorplan gemaakt met daarin nieuwe sponsorpakketten. Inkomsten uit sponsoring vormen een belangrijk onderdeel van de begroting van verenigingen. 

Financiën 

Zoals al eerder vermeld constateerde wij dat er geen financiële lijken in de kast van de drie verenigingen zaten, sterker nog, alle drie zijn financieel gezond. De opgestelde eerste begroting voor het seizoen 2023 – 2024 van de eventuele fusievereniging ziet er optimistisch uit. Mochten de fusie niet doorgaan staan de drie verenigingen naast andere uitdagingen ook voor een financiële uitdaging. De huidige gebouwen zullen moeten worden verduurzaamd en het onderhoud van het sportpark wordt door de gemeente afgestoten. Mocht de fusie wel doorgaan ontstaan er dezelfde drie fases als verwoord bij de commissie faciliteiten. Zodra de kosten van herinrichting bekend zijn zal de commissie daar het rekenwerk voor gaan uitvoeren en presenteren. 

Fusiecommissie 

Het eerste concept fusievoorstel is al door de fusiecommissie besproken en becommentarieerd. Het concept is aangepast en zal met de commissies worden besproken. Het is een voorstel op hoofdlijnen, maar er wordt per commissie richting gegeven zoals dit ook in deze nieuwsbrief is gedaan. Het gelopen proces en de aanleiding worden beschreven en de nieuwe statuten, het organogram en een eerste concept begroting zullen worden toegevoegd. Vrijdag 27 januari zal weer een avond worden gehouden voor alle leden van de drie verenigingen. Deze avond is bedoeld om per onderdeel input op te halen bij de leden voor het fusievoorstel.  

Als er eind maart / begin april positief wordt besloten over het fusievoorstel zal een overgangsbestuur worden geformeerd. Dit bestuur zal zorgen dat de nieuwe vereniging wordt opgericht en dat er begin juli een algemene ledenvergadering kan worden gehouden. 

Namens de leden van alle commissies wensen wij u heel goede feestdagen en alle (sportieve) goeds voor het jaar 2023. Laten wij er met z’n allen een mooi jaar van maken.